Contact Us

(250) 701 9033

cowichanbaymarina@shaw.ca

Box 2517
1721 Cowichan Bay Road
Cowichan Bay, British Columbia.
VOR 1NO